Nasza historia
Program
Aktualności
Galeria
Kontakt
 Statut przedszkola

 Regulamin przedszkola
Statut przedszkola


Statut został sporządzony w oparciu o:

1) Międzynarodową Konwencję o Prawach Dziecka,
2) Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami,
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 4, poz. 17),
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400),
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 23,poz.225 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

1.Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Niepubliczne „Pod Poziomką".
2. Siedzibą Przedszkola jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Widoczna 61 A, kod pocztowy: 04-647.
3. Przedszkole jest niepubliczną placówką oświatową, w rozumieniu ustawy z dnia 07.09.1991." O systemie oświaty" (Dz. U. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami).
4. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Ewa Modelska.
5. Przedszkole działa na podstawie:
  • aktów prawnych powołanych w części wstępnej statutu
  • wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez m. st.
  Warszawa - pod nr 49/PN/03/[4]
  • niniejszego statutu

Rozdział II

Organizacja przedszkola.

1. Przedszkole jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą dzieci w wieku od 3 do 6 lat (wraz z rokiem zerowym) z podziałem na grupy wiekowe. W miarę możliwości Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku dwóch lat i pół roku.
2. Przedszkole działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Osobę prowadzącą Przedszkole w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
4. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
5. Oddział obejmuje nie więcej niż dwadzieścioro dzieci.
6. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, stanowiący Załącznik Nr 1 do Statutu, ustalony przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
7. Przedszkole zapewnia dzieciom podczas ich pobytu w placówce trzy posiłki dziennie.
8. Okres rekrutacyjny rozpoczyna się w miesiącu marcu. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do Przedszkola jest prawidłowo wypełniona przez opiekuna dziecka karta zgłoszeniowa.
9. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez prawnego opiekuna dziecka względnie przez osobę do tego przez tegoż opiekuna upoważnioną na piśmie.
10. Przedszkole prowadzi i przechowuje odpowiednią dokumentację zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach.

Rozdział III

Zadania przedszkola
i organizacja pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w Przedszkolu.

1. Zadaniem przedszkola jest:

1) zapewnienie dzieciom pełnego i właściwego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej., przy realizacji czego Przedszkole postępować będzie zgodnie z zasadami nauk pedagogicznych, przepisami prawa wewnętrznego, na czele z konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, a także zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,
2) zapewnienie dzieciom opieki pedagogicznej, zdrowotnej i pełnego bezpieczeństwa podczas ich pozostawania w Przedszkolu oraz podczas zajęć organizowanych poza siedzibą Przedszkola,
3) umożliwienie dzieciom rozwijania ich zdolności i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych oraz ich aktywności twórczej,
4) umożliwienie indywidualnego działania pedagogicznego i opiekuńczego w stosunku do każdego dziecka poprzez organizację Przedszkola w niewielkich liczebnie grupach,
5) zapewnienie dziecku sześcioletniemu prawa do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dziecku pięcioletniemu możliwości realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez Radę Pedagogiczną, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
3. Czas przewidziany na realizacje programową wynosi nie mniej niż pięć godzin dziennie.
4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, do których należą: nauka pływania, gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego, zajęcia umuzykalniające, baletowe, plastyczne oraz taneczne.
5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
6. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  •dla dzieci w wieku 3-4 lat 15-20 minut
  •dla dzieci w wieku 5-6 lat 25-30 minut
7. Organizacja wszelkich zajęć poza siedzibą Przedszkola wymaga uprzedniego uzgodnienia z Dyrektorem Przedszkola.
8. Przedszkole współpracuje z odpowiednimi poradniami w celu zapewnienia dzieciom w granicach ich potrzeb konsultacji psychologicznej i logopedycznej.

Rozdział IV

Organy Przedszkola i ich zadania.

1. Organami Przedszkola są:

1) Osoba Prowadząca Przedszkole zwana dalej: „Dyrektorem Przedszkola”,
2) Zastępca Dyrektora Przedszkola,
3) Rada Pedagogiczna.

2. Osoba Prowadząca Przedszkole powołuje Zastępcę Dyrektora Przedszkola spośród kandydatów posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne oraz odpowiednie doświadczenie.
3. Zastępca Dyrektora Przedszkola pełni funkcję Dyrektora do spraw dydaktycznych.
4. Do kompetencji i zadań Dyrektora Przedszkola należy:

1) nadanie statutu Przedszkolu,
2) ustalanie wysokości czesnego i innych opłat,
3) nadzór nad Przedszkolem,
4) zatwierdzanie preliminarza przychodów i wydatków,
5) zatwierdzanie uchwał Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych.

5. Do obowiązków Dyrektora Przedszkola należy:

1) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,
2) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola (program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, roczny plan pracy i Regulamin Przedszkola, tygodniowy rozkład zajęć).
3) dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnianie jej,
4) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie.
5) kierowanie całokształtem działania Przedszkola, a w szczególności:

a) przyjmowanie dzieci oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy prawa,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju,
c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
d) pełnienie dozoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocena,
e) dbałość o mienie i majątek Przedszkola, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
f) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami.

6. Do uprawnień Dyrektora Przedszkola należy:

1) powoływanie i odwoływanie wicedyrektora Przedszkola,
2) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom Przedszkola,
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przedszkola,
4) przyjmowanie dzieci do Przedszkola,
5) formalna ocena pracy nauczycieli i innych pracowników,
6) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy Przedszkola,
7) reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz i podpisywanie dokumentów i korespondencji.

7. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za:

1) poziom wychowania oraz opiekę nad dziećmi,
2) zgodność funkcjonowania Przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Przedszkola i podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,
4) stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów przedszkolnych,
5) celowe wykorzystanie środków na działalność Przedszkola,
6) prowadzenie dokumentacji Przedszkola zgodne z przepisami; bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

8. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora lub upoważniony pisemnie przez niego członek Rady Pedagogicznej.
9. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.
10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
12. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Członkowie Rady zobowiązani są do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
14. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola wnoszonych przez Dyrektora
2) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych w Przedszkolu.

Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola.

1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Przedszkolu są posiadane kwalifikacje pedagogicznego nauczania w przedszkolu.
2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, doskonalenia kwalifikacji zawodowych, wytwarzania dobrej atmosfery pracy.
4. Wynagrodzenie nauczyciela ustala Osoba prowadząca Przedszkole.
5. Pracowników niepedagogicznych Przedszkola zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa Dyrektor Przedszkola.
6. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i obsługowych) ustala Dyrektor Przedszkola.
7. Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych określają przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu Pracy.

Rozdział VI

I. Prawa i obowiązki dziecka.

Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) rozwoju w jak najpełniejszym zakresie osobowości, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata,
3) swobodnych zabaw i działań zgodnie z jego zainteresowaniem i zamiłowaniem oraz uwzględnieniem jego bezpieczeństwa,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
5) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania i ochrony jego godności osobistej.

II. Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy Przedszkola,
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka oraz czynionych przez nie postępów,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu Przedszkole wniosków dotyczących pracy Przedszkola.

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola Rodzic zobowiązuje się do:

1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz Regulaminu Przedszkola,
2) przestrzegania wewnętrznych ustaleń zawartych z nauczycielami na zebraniach ogólnych i grupowych oraz spotkaniach indywidualnych,
3) przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu zasadami,
4) informowania nauczycieli o sytuacjach i zdarzeniach mogących wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w Przedszkolu,
5) informowania nauczycieli o przyczynie długotrwałej nieobecności dziecka w Przedszkolu.

III. Zasady rekrutacji dziecka do Przedszkola.

1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Osobą prowadzącą Przedszkole a opiekunem dziecka.
2. Przy naborze dzieci do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Dzieci mogą być przyjmowane do Przedszkola także w ciągu roku szkolnego.
4. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola jeżeli:

1) opóźnienie w zapłacie czesnego wynosi co najmniej dwa miesiące,
2) nie spełnia warunków zdrowotnych lub psychicznych lub wymagana jest w jego przypadku opieka indywidualna.

Rozdział VII

Finansowanie Przedszkola.

1. Osoba prowadząca Przedszkole określa źródła finansowania Przedszkola i stanowi o ich wysokości, jak i wykorzystaniu.
2. Środki na działalność Przedszkola pochodzą z:

1) wpłat czesnego,
2) wpisowego,
3) dotacji.

3. Opłata miesięczna wnoszona jest do 5. dnia każdego miesiąca. W ramach czesnego przedszkole zapewnia:

1) wyżywienie 3x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
2) realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową,
3) realizację zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego do których należą:
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia umuzykalniające,
  • nauka pływania,
  • zajęcia plastyczne,
  • nauka języka obcego,
  • zajęcia baletowe,
  • zajęcia z tańca nowoczesnego,
  • dodatkowe działania edukacyjne; warsztaty, koncerty, teatrzyki, imprezy.

4. Kwoty wpisowego i czesnego oraz zasady ich uiszczania są określane na każdy rok szkolny w odrębnej umowie płatniczej.
5. Opóźnienie w opłacie czesnego wynoszące ponad dwa miesiące upoważnia Osobę prowadzącą Przedszkole do zaprzestania świadczenia usług na rzecz dziecka w zakresie obejmującym działalność Przedszkola (odstąpienie od umowy).
6. Opiekun ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie. W takim przypadku zobowiązany jest on do opłaty czesnego za okres jednego miesiąca po miesiącu, w którym rozwiązał on umowę.
7. Osoba prowadząca Przedszkole może dokonywać zmian w wysokości czesnego jedynie w uzasadnionych przypadkach i po zawiadomieniu Opiekuna najpóźniej na dwa miesiące przed ich dokonaniem.
8. Wpisowe ustalane jest przez Osobę prowadzącą Przedszkole każdorazowo na I miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany Statutu należą do wyłącznej kompetencji Osoby prowadzącej Przedszkole.
2. Decyzja o likwidacji Przeszkola należy do kompetencji Osoby prowadzącej Przedszkole.
3. O decyzji dotyczącej likwidacji Przedszkola Osoba prowadząca Przedszkole zobowiązana jest zawiadomić Opiekunów dzieci, Kuratora Oświaty oraz gminę, w której Przedszkole ma siedzibę, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.