Nasza historia
Program
Aktualności
Galeria
Kontakt
 Statut przedszkola

 Regulamin przedszkola
Regulamin Przedszkola


Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Przedszkola.

1. Przedszkole jest placówką oświatową, wychowawczo-dydaktyczną, która zapewnia opiekę dzieciom od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Podstawową jednostką organizacyjna Przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku. Dzieci 5 i 6-letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
4. Przedszkole przyjmuje dzieci, które ukończyły 2,5 roku, wykazują się samodzielnością i potrafią komunikować swoje potrzeby.
5. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.30-18.00.
6. Do Przedszkola dzieci przychodzą pod opieką Rodziców /Opiekunów, którzy powierzają je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
7. Dzieci są odbierane z Przedszkola przez Rodziców/Opiekunów prawnych bądź osoby pełnoletnie wskazane przez nich i upoważnione na piśmie.
8. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci zdrowych .W przypadku zauważenia przez nauczyciela oznak chorobowych u dziecka nauczyciel powiadamia Rodziców/Opiekunów. Oczekuje się wówczas, że dziecko zostanie odebrane z Przedszkola.
10. W Przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych lekarstw z wyjątkiem leków podtrzymujących funkcje życiowe.
11. W przypadku choroby zakaźnej Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
12. Rodzice zobowiązani są do aktualizownia swojego numeru telefonu kontaktowego.
13. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w środki higieny osobistej (szczotkę, kubek, pastę) oraz odzież na zmianę oraz adekwatnie do pogody.
14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione do Przedszkola przez dzieci.
15. Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:

a) opiekę nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele,
b) rozkład dnia w Przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami zajęć,
c) jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu,
d) dzieci, które tego potrzebują mają zapewnioną możliwość odpoczynku w formie leżakowania lub zajęć relaksacyjnych i wyciszających

16. Dzieci nie są zmuszane w Przedszkolu do jedzenia ani leżakowania; Rodzice są o tym powiadomieni przez nauczyciela.
17. Dzieci korzystają z placu zabaw, sposób użytkowania placu zabaw określa odrębny Regulamin.
18. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami.
19. Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne ustalane jest indywidualnie z Rodzicami/Opiekunami dziecka.
20. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Przedszkola:

a) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osoba pomagającą, którą może być inny pracownik lub Rodzic
b) na 1 osobę opieki może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, że zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów
c) jeśli miejsce, gdzie mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się tam urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, należy przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z miejsca zagrożenia.

21. W razie nieszczęśliwego wypadku nauczyciel winien:

• udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie
• niezwłocznie powiadomić Rodziców/Opiekunów
• niezwłocznie powiadomić dyrektora Przedszkola
• dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku ciężkim, śmiertelnym, zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący, kuratora oświaty, a w przypadku zatrucia zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

22. Dzieci są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014.